İşlerin başı

İşlerden sorumlu kişi, sözleşmenin bir parçası olarak, N. Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen teknik bir rakamdır. İşi kaza riskini önleme ve azaltmayı amaçlayan 81/08.

İşlerin başı

İşlerin başı

Yasama Kararı 81/08 Bina müdahalelerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak; işten sorumlu.

Hangi alanda bu teknisyen çalışıyor mu?

Seninki nedir görevler?

Hangisi sorumluluk?

Yasanın işten sorumlu kişiye tayin ettiği boyutu daha iyi anlamak için, okumak gerekir. yönlendirdikleri amaçlar ışığında yöneten kurallar.

İlk önce söylenmesi gerekir Yasama Kararı 81 işyerinde güvenliği ve sağlığı düzenlemeye yönelik ulusal mevzuatı yeniden düzenlemeye dikte edildi.

Bu anlamdasanatı. Yukarıda belirtilen yasama kararının 1’i belirli, açıkça, kendisi kabul edildi işyerinde işçilerin ve işçilerin sağlık ve güvenliği ile ilgili kuralların, tek bir normatif metinle yeniden düzenlenmesi ve koordinasyonu yoluyla yeniden düzenlenmesi ve reformu için. Bu yasa hükmünde kararname, bu paragrafta atıfta bulunulan amaçlarla, Topluluk düzenlemelerine ve konuyla ilgili uluslararası sözleşmelere ve ayrıca Anayasanın 117. maddesi ve özel statü bölgelerinin statüsü ile Trento ve Bolzano'nun özerk illeri uyarınca ve Cinsiyet, yaş ve durum farklılıkları da dahil olmak üzere, medeni ve sosyal haklarla ilgili temel fayda seviyelerine saygı göstererek, ülke genelinde işçi ve çalışanların eşit şekilde korunmasını sağlayan ilgili uygulama kuralları. göçmen işçilerin ve işçilerin.

Her şeyden öncebu nedenle, işlerden sorumlu kişinin bir olduğunu belirtmek mümkündür teknik rakam işyerinde sağlık ve güvenliğin korunması için belirlenen kurallarla düzenlenir.

İşlerin başı

Bu bir kalifiye teknisyenAynı kararname ile belirtilen şartlara sahip olması gereken, müşteri tarafından atanan; Bununla birlikte, atanması zorunlu değildir - bazı inşaat işlerine eşlik eden sorumluluklar ve teknik karmaşıklık göz önüne alındığında - bu tavsiye edilir.

onun görevler belirtildi Yukarıda belirtilen Mevzuat Kararnamede. 81/08.

at sanatın ilk paragrafı. 90yukarıda belirtilen kararnamede, işin tasarım aşamasında müşterinin veya işlerden sorumlu olan kişinin, işyerinde belirtilen genel koruma ilkelerine ve önlemlerine uyduğu açıkça ifade edilmektedir.Madde 15, özellikle:

a) mimari, teknik ve organizasyonel seçimler sırasında, aynı anda veya daha sonra gerçekleşecek çeşitli işleri veya çalışma aşamalarını planlamak için;


b) bu ​​çeşitli işlerin veya çalışma evrelerinin gerçekleştirilme sürelerini tahmin ederken
.

Referanssanatı. 15 Örneğin, işin tasarım ve uygulama aşaması İşlerden sorumlu kişi geldiğinde emin olmalıdır risklerin kaldırılması (icracı olmayan işçi için) ve bunun mümkün olmadığı durumlarda, teknik ilerleme temelinde edinilen bilgilerle ilgili olarak asgari seviyeye indirgenmeleri (sanatı. 15, ilk paragraf Leton. c) Yasama Kararnamesi 81/08).

Yukarıda belirtilen normlar, özellikle onların bireysel görevlerin değerlendirilmesi Yasanın bu teknik rakamdan sorumlu olduğunu.

itibaren genel endikasyonlar Bir şeyin tüm kanıtlarında ortaya çıktığını bildirdiğimizi: işlerden sorumlu kişi, çalışmayı tam emniyette yürütmek için belirleyici bir rol oynamaktadır.

Sık sık kendimize sorarız eserlerden sorumlu kişi eserler müdürünün emilimini aldı. veya diğer taraftan iki farklı rol kalırsa.

İşlerin başı

Şimdiye kadar söylenenlere dayanarak daha yakın bir incelemede, bugün hala mümkün olduğu açıktır komisyon üyesi bir inşaat müdürü atar eserlerin işçiliğe uygun bir şekilde yapılmasını sağlama eşsiz, özel bir görevi ile ve eserlerden sorumlu bir kişi Sadece iyi tanımlanmış güvenlik fonksiyonları ile.

Her durumda, Her iki figürün tek bir konusundaki tesadüf Anlaşmaya dayalı işin performansına ilişkin atıf ve uyuşmazlık çatışmalarını önlemek için, her durum için değerlendirme yapılması gerektiğine rağmen, bu tavsiye edilebilir.


zarf. Alessandro GallucciVideo: bismillah her işin başı